EHDOT JA EDELLYTYKSET

1 artikla - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei harjoita ammattia tai liiketoimintaa ja joka tekee etäsopimuksen yrittäjän kanssa;

Päivä : kalenteripäivä;

Kestotapahtuma : etäsopimus, joka koskee useita tuotteita ja/tai palveluja, joiden toimitus- ja/tai ostovelvoite jakautuu ajallisesti;

Pysyvä tietoväline: mikä tahansa väline, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tallennettuja tietoja voidaan myöhemmin tarkastella ja jäljentää muuttumattomina.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;

Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella;

Etäsopimus: sopimus, jossa yrittäjän tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntiä varten järjestämässä järjestelmässä käytetään sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan lukien yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa;

Etäviestintätekniikalla tarkoitetaan keinoja, joita voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttaja ja yrittäjä tapaavat samanaikaisesti samassa huoneessa.

Yleiset sopimusehdot : yrittäjän nykyiset yleiset sopimusehdot.

2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys

AP E-com LTD

Sähköposti: Info@belleza-fi.com

27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX London

Yrityksen numero: 14469519

3 artikla - Sovellettavuus

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin sekä kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin ja tilauksiin.

Ennen etäsopimuksen tekemistä nämä yleiset sopimusehdot asetetaan kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjällä, ja ne lähetetään maksutta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.

Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa sen yksinkertaisella tavalla pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään maksutta kuluttajan pyynnöstä sähköisesti tai muulla tavoin.

Jos näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan määräykseen, joka on hänelle edullisin, jos yleiset sopimusehdot ovat ristiriidassa keskenään. on.

Jos yksi tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain mitätön tai tuhoutunut, sopimuksen ja näiden ehtojen muut osat jäävät voimaan ja kyseinen määräys korvataan keskinäisessä neuvottelussa viipymättä määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäistä.

Tilanteita, joita ei ole säännelty näissä yleisissä sopimusehdoissa, on arvioitava näiden yleisten sopimusehtojen hengen mukaisesti.

Epäselvyydet yhden tai useamman ehtomme määräyksen tulkinnasta tai sisällöstä on selitettävä "näiden ehtojen hengen mukaisesti".

4 artikla - Tarjous

Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on sidottu ehtoihin, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa.

Tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.

Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai puutteet eivät sido yrittäjää.

Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, eritelmät ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen purkamiseen.

Tuotteisiin liittyvät kuvat ovat todellisia kuvia tarjotuista tuotteista. Yrittäjä ei voi taata, että esitetyt värit vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä.

Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy. Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja:

hintaa, lukuun ottamatta tulliselvityskustannuksia ja maahantuonnin arvonlisäveroa. Nämä lisäkustannukset ovat asiakkaan kustannuksella ja riskillä. Posti- ja/tai kuriiripalvelu käyttää maahantuontia koskevia posti- ja kuriiripalvelujen erityisjärjestelyjä. Tätä järjestelyä sovelletaan, jos tavarat tuodaan EU:n määrämaahan, mikä koskee myös tätä tapausta. Posti- ja/tai kuriiripalvelu perii arvonlisäveron (joko yhdessä tai yhdessä tulliselvityskustannusten kanssa) tavaroiden vastaanottajalta;

mahdolliset toimituskulut;

tapa, jolla sopimus tehdään ja mitä toimia se edellyttää;

sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei;

maksu-, toimitus- ja täytäntöönpanotapa;

tarjouksen hyväksymisen määräaika tai määräaika, jonka kuluessa yrittäjä takaa hinnan;

etäviestintämaksun määrä, jos etäviestintätekniikan käyttökustannukset lasketaan muun kuin käytetyn viestintävälineen tavanomaisen perushinnan perusteella;

arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen ja jos arkistoidaan, miten kuluttaja voi tutustua siihen;

tapa, jolla kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä tarkistaa ja halutessaan palauttaa sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot;

mahdolliset muut kielet, joilla sopimus voidaan tehdä hollannin lisäksi;

käytännesäännöt, joita yrittäjään sovelletaan, ja tapa, jolla kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti; ja

etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on pitkäaikainen kauppa.

Valinnainen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.

5 artikla - Sopimus

Jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, sopimus syntyy, kun kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen ja täyttänyt siihen liittyvät ehdot.

Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.

Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen sähköisen tiedonsiirron ja turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.

Yrittäjä voi - oikeudellisten puitteiden puitteissa - saada tietoa siitä, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista niistä seikoista ja tekijöistä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella hyvät syyt olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä perustellusti tai liittää sen toteuttamiseen erityisehtoja.

Yrittäjä lähettää kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavillaan olevalla pysyvällä tietovälineellä:

 1. yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi tehdä valituksia;
 2. edellytykset ja tapa, joilla ja jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
 3. tiedot takuista ja nykyisestä huoltopalvelusta;
 4. näiden ehtojen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, ellei yrittäjä ole jo antanut näitä tietoja kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä;
 5. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai se on toistaiseksi voimassa oleva.

Jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.

Kukin sopimus tehdään sillä ehdolla, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.

6 artikla - Peruuttamisoikeus

Ostaessaan tuotteita kuluttajalla on mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja 30 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja yrittäjälle ilmoitettu edustaja on vastaanottanut tuotteen.

Harkinta-aikana kuluttajan on käsiteltävä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, haluaako hän pitää tuotteen. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos kohtuullisesti mahdollista - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa yrittäjälle yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.

Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle 30 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on palautettava tuote 30 päivän kuluessa. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, esimerkiksi lähetystodistuksella.

Jos asiakas ei ole 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen päätyttyä ilmoittanut haluavansa käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta yrittäjälle, osto on tosiasia.

7 artikla - Peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuluttajan vastuulla.

Jos kuluttaja on maksanut tietyn summan, yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisesta. Edellytyksenä on, että verkkokauppias on jo vastaanottanut tuotteen takaisin tai että voidaan esittää vakuuttava todiste täydellisestä palautuksesta.

8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on ilmoittanut tästä selkeästi tarjouksessa vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain tuotteiden osalta:

 1. jotka yrittäjä on laatinut kuluttajan vaatimusten mukaisesti;
 2. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia;
 3. joita ei luonteensa vuoksi voida palauttaa;
 4. jotka voivat pilaantua tai vanheta nopeasti;
 5. joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 6. yksittäisten sanoma- ja aikakauslehtien osalta;
 7. ääni- ja kuvatallenteiden sekä tietokoneohjelmistojen osalta, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
 8. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.

Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain palvelujen osalta:

 1. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa tiettynä päivänä tai tiettynä ajanjaksona;
 2. joiden toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen harkinta-ajan päättymistä;
 3. vedonlyönnistä ja arpajaisista.

vedonlyönnistä ja arpajaisista 9 artikla - Hinnoittelu

Tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.

Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota muuttuvia hintoja tuotteille tai palveluille, joiden hinnat vaihtelevat rahoitusmarkkinoilla ja joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa. Tämä riippuvuus vaihteluista ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.

Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä säädöksistä tai määräyksistä.

Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt tästä ja:es.

 1. ne johtuvat lakisääteisistä asetuksista tai määräyksistä; tai
 2. kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus siitä päivästä alkaen, jona hinnankorotus tulee voimaan.

Vuoden 1968 liikevaihtoverolain 5 pykälän ensimmäisen momentin mukaan toimituspaikka on siinä maassa, jossa kuljetus alkaa. Tässä tapauksessa toimitus tapahtuu EU:n ulkopuolelle. Tämän jälkeen posti- tai kuriiripalvelu perii asiakkaalta maahantuonnin arvonlisäveron tai tullauskustannukset. Näin ollen yrittäjä ei peri arvonlisäveroa.

Kaikkiin hintoihin voi sisältyä paino- ja kirjoitusvirheitä. Paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta. Paino- ja kirjoitusvirheiden sattuessa yrittäjä ei ole velvollinen toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.

10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa esitettyjen eritelmien, luotettavuutta ja/tai käytettävyyttä koskevien kohtuullisten vaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.

Yrittäjän, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei vaikuta niihin laillisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan.

Mahdollisista vioista tai virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava yrittäjälle kirjallisesti 14 päivän kuluessa toimituksesta. Tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa.

Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. Yrittäjä ei kuitenkaan koskaan vastaa tuotteiden lopullisesta soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttötarkoitukseen eikä tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.

Takuu ei ole voimassa, jos:

Kuluttaja on itse korjannut ja/tai käsitellyt toimitettuja tuotteita tai antanut niiden korjauksen ja/tai käsittelyn kolmannen osapuolen tehtäväksi;

Toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai niitä on muutoin käsitelty huolimattomasti tai yrittäjän ohjeiden vastaisesti ja/tai niitä on käsitelty pakkauksessa;

virheellisyys johtuu kokonaan tai osittain määräyksistä, joita hallitus on antanut tai tulee antamaan käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.

11 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano

Yrittäjä noudattaa mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.

Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yritykselle.

Yritys toteuttaa hyväksytyt tilaukset ripeästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttaja ole sopinut pidemmästä toimitusajasta, ottaen huomioon näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklassa mainitut seikat. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja hänellä on oikeus korvaukseen.

Jos sopimus puretaan edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta.

Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi, yrittäjä pyrkii kaikin tavoin toimittamaan korvaavan tuotteen. Viimeistään toimituksen yhteydessä ilmoitetaan selkeästi ja ymmärrettävästi, että korvaava tuote toimitetaan. Korvaavien tuotteiden osalta peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisen palautuslähetyksen kustannukset ovat yrittäjän vastuulla.

Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.

12 artikla - Kestotapahtumat: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

peruutus

Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, sovittuja irtisanomissääntöjä noudattaen ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa ennen määräajan päättymistä noudattaen sovittuja irtisanomissääntöjä ja vähintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa tarkoitettuja sopimuksia:

peruuttaa milloin tahansa, eikä niitä ole rajoitettu peruuttamiseen tiettynä ajankohtana tai ajanjaksona;

peruuttaa ainakin samalla tavalla kuin ne, jotka hän on tehnyt;

peruuttaa aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.

Laajennus

Sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa määräajaksi.

Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee päivittäisten uutisten ja viikoittaisten sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja vastustaa tätä pidennettyä sopimusta. voi irtisanoa pidennyksen päättymisen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista, voidaan hiljaisesti jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla ja enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.

Sopimus, joka koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista ja jonka kesto on rajoitettu (kokeilu- tai esittelytilaus), ei jatku hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai esittelyjakson jälkeen.

Kallis

Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden jälkeen enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuus ja tasapuolisuus estävät irtisanomisen ennen sovitun keston päättymistä.

13 artikla - Maksaminen

Jollei toisin sovita, kuluttajan velat on maksettava 7 työpäivän kuluessa 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisesta. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.

Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle virheellisistä maksutiedoista tai ilmoitetuista maksutiedoista.

Jos kuluttaja ei maksa, yrittäjällä on oikeus, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, veloittaa kohtuulliset kustannukset, jotka on ilmoitettu kuluttajalle etukäteen.

14 artikla - Valitusmenettely

Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle täydellisesti ja selkeästi kuvailtuina 7 päivän kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.

Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa lähettämällä vastaanottotodistuksen ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.

Jos valitusta ei voida ratkaista keskinäisessä neuvottelussa, syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Reklamaatio ei keskeytä yrittäjän velvoitteita, ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita.

Jos yrittäjä toteaa reklamaation perustelluksi, yrittäjä vaihtaa tai korjaa toimitetut tuotteet harkintansa mukaan maksutta.

15 artikla - Erimielisyydet

Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan ainoastaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.